Čukrina I. V. Matija Majar-Ziljski. Ljubljana, 1974.

Čukrina I. V. Matija Majar Ziljski. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1974. 124 s. (Razprave – Dissertationes, VIII/2, s. 72–196).

Čukrina I. V. Matija Majar Ziljski / Матия Маяр Зильский. Ljubljana, 1974.

Деятельность Матии Маяра Зильского (1809–1892) — известного словенского просветителя и одного из руководителей национального движения — слабо освещена в исторической литературе. Опираясь на достижения историографии, автор базировался в своем исследовании о Маяре главным образом на источниках, используя документы из архивов Москвы, Ленинграда, Одессы, Любляны, Загреба, Праги, Мартина, а также статьи Маяра, опубликованные в словенской прессе.

Ruski rokopis prevedel Viktor Smolej.

Uredil akademik Fran Zwitter.

Kazalo

Uvod

Ilirizem in Majar

Leto 1848. Zedinjena Slovenija in avstrijska Slavija

Prehod na vseslovansko idejo po 1848. Poskus ustvaritve vseslovanskega jezika

Majarjev boj za Zedinjeno Slovenijo v šestdesetih letih. “Uzajemna slovnica”

Narodopisna razstava v Moskvi. Poskus izselitve v Rusijo

Majarjeva udeležba v mladoslovenskem gibanju konec šestdesetih in v začetku sedemdesetih let

“Slavjan”

Zadnja leta življenja

Majarjeve ideje in slovanska javnost

Sklep

Матия Маяр Зильский (Резюме)

Fran Zwitter: Spremna beseda