Венедиктов Г. Българистични студии. София, 1990.

Венедиктов Г. Българистични студии / cъставител Петър Пашов; превела от руски Ралица Цойнска. София: Наука и изкуство, 1990. 244 с. (Чуждестранна българистика. Българистични студии).

Венедиктов Г. Българистични студии. София, 1990.

Григорий Венедиктов е изтъкнат съветски българист, един от най-добрите познавачи на културната проблематика на Българското възраждане и особено на проблемите около формирането на българския книжовен език.
Той ни предлага нов и задълбочен прочит на малко известни страници от историята на бхлгарската култура. За читателите ще бъде любопитно да узнаят подробности около нов, неизвестен препис на Паисиевата история, за разсъжденията на автора върху все още ненамерената новобългарска печатна книга от 1806 г., върху първото драматично произведение на български език и за други малко известни книги от XIX век в съветските библиотеки.
Книгата е предназначена за българисти и слависти – езиковеди и литературоведи, историографи, културолози.

Редакционна колегия: проф. Св. Иванчев, проф. П. Пашов, проф. Хр. Първев, ст. н. с. В. Станков, доц. В. Попова.

Съдържание

Задълбочен изследовател на Българското възраждане (П. Пашов)

Редки български възрожденски книги в съветски книгохранилища

Неизвестен препис на «История славеноболгарская» на Паисий Хилендарски

За първата новобългарска печатна книга

Първо драматично произведение на български език

Допълнения към българската библиография през Възраждането

За някои редки български възрожденски издания в съветски библиотеки

Български календар за 1846 г.

Към историята на издаването на едно стихотворение от Стефан Изворски

Из началната история на руско-българските историко-културни връзки

Първа страница в историята на изучаването на българския език от руски учени

И. И. Срезневски и началото на българската лексикография

Българистични въпроси в дейността на Юрий Венелин

Към началната история на проучване паметниците на новобългарската книжнина в Русия

Първи отзиви за «Граматиката на сегашното българско наречие» на Ю. И. Венелин

Ю. Венелин и А. Пушкин

«Хронологична бележка» на Ю. И. Венелин за българистичните му трудове

Три писма на В. Априлов до Ю. Венелин

За Георги Бусилин – първия българин студент в Московския университет

Един млад български възрожденец в спомените на руски учен

За «Българския буквар» на Г. Бусилин

Съкращения