"Тук се създава народът на бъдещето". Руски спомени за българите и България края на XIX – началото на XX век. София, 2023

"Тук се създава народът на бъдещето". Руски спомени за българите и България края на XIX – началото на XX век. София: ИК “Синева”, 2023. 365 с.

В сборник вошли произведения русских очевидцев Болгарии конца XIX - начала ХХ вв. Среди них и участники Освободительной войны 1877-1878 гг., и сотрудники Временного русского управления в Болгарии и русские журналисты и путешественники, посетившие свободную Болгарию и наблюдавшие ее рост и стремление к прогрессу. 

ISBN 978-619-7086-47-8

Научна редакция: проф. д.и.н. Румяна Михнева (отг. редактор), доц. д-р Никита Гусев (редактор)
Съставители: доц. д-р Никита Гусев, проф. д.и.н. Руслан Гагкуев, д-р Надежда Воробьова, проф. д.и.н. Румяна Михнева
Превод: д-р Светослав Арсениев, проф. д.и.н. Румяна Михнева
Художествено оформление: Александър Въчков
Научни рецензенти: Ст.н.с. д-р Марина Фролова, Проф. д.и.н. Евгени Кожокин

Содержание

Встъпителни думи 
Диалог с читателите

Фьодор Михайлович Достоевски. 
Оттатък е Европа, лесно е да се каже Европа! А Русия, какво е това Русия? И да се реши на такава стъпка? 

Сергей Андреевич Цуриков
Подробности от преживяното щастливо минало на служба като ординрец при августейшия главнокомандващ 

Александър Михайлович Дондуков-Корсаков
Всеки мислеше, че ще пожъне лесни лаври 

Фьодор Миняйло
Тези народи бяха угнетени, под второ египетско иго

Пьотър Архипович Дукмасов
Господи, колко бавно се придвижват войските ни, накарайте ги да побързат, моля ви!

Екатерина Василиевна Духонина
При влизането на нашите войски целият град излязъл да ги посрещне с хляб и сол

Владимир Василиевич Вознесенски
По време на пребиваването ни гражданската администрация на България получи самостоятелност

Пьотър Дмитриевич Паренсов
Разбрах, че са ме повикали, за да ми предложат мястото  на бъдещ военен министър на България

Николай Романович Овсяний
Англичаните дори не се съгласиха областта да се казва Южна България и измислиха странното име Източна Румелия, а Западна не се предвиждаше

А.Ф. Редигер
Грешка беше да се даде на България свръхлиберална конституция, но още по-голяма грешка беше да се съдейства на княза за нейното премахване

Сергей Тимофеевич Погорецки
Българите, така да се каже, жадно ловяха думите на офицера, бързо ги усвояваха и запомняха

Николай Алексеевич Епанчин
Беше крайно любопитно да се проследи на място доколко са се изменили условията на живот в България след Освободителната война, как живее народът, наскоро освободен от нас от петвековното иго

Владимир Алексеевич Гиляровский
Пътувайки из България, навсякъде имах лични срещи, вниквах в най-малките детайли на общия, вълнуващ ентусиазъм на хората Александър

Александрович Башмаков
Тук се създава народът на бъдещето, който ще вземе своето и няма да отстъпи

Борис Леонидович Тагеев
Невероятно изглежда такъв бърз напредък в културата на народа, който е бил под турско робство 500 години

 

Издание имеет грифы Института славяноведения РАН, Института российской истории РАН