Толстој Н. И. Студије и чланци из историје српског књижевног језика. Београд, 2004.

Толстој Н. И. Студије и чланци из историје српског књижевног језика. Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, : Вукова задужбина ; Нови Сад : Матица српска , 2004. – 216 с. (Студије о Србима ; св. 16).

Толстој Н. И. Студије и чланци из историје српског књижевног језика. Београд, 2004.

Садржај

Уз питање о старом словенском језику као заједничком књижевном језику Јужних и Источних Словена

Улога старог словенског књижевног језика у историји руског, српског и бугарског књижевног језика у XVII—XVIII веку

Архаизам и новаторство у језичкој реформи Вука Караџића

О историјско-културној карактеристици "славеносрпског" књижевног језика

Књижевни језик Срба у XVIII и почетком XIX века

Опште поставке

Проблем периодизације књижевног језика XVIII века

Књижевни језик код Срба до 1740. године

Језик Јеротеја Рачанина

Језик Гаврила Стефановића Венцловића

Руске школе код Срба

Језик пословне и приватне преписке код Срба почетком XVIII века

Књижевни језик од 1740. до 1760. године

Делатност Христофора Жефаровића и Симеона Симоновића

Огледи нормализације пословног црквеног и грађанског језика средином XVIII века

Усмена сфера функционисања књижевног језика. Језик проповеди и драме

Књижевни језик код Срба од 1760. до 1780. године

Уџбеници и грађанске одлуке, њихов карактер и језик

Историјски стил код Срба

Прозни преводи П. Јулинца и њихов језик

Делатност и језичка пракса Захарија Орфелина

Књижевни и језик код Срба од 1780. до 1800. године

Језик школско-теолошке и житијне књижевности

Историографски стил код Срба крајем XVIII века

Административно-правна документа и њихов језик

Језик српске журналистике крајем XVIII века

Уџбеници, речници, школска и друга похвална слова и њихова језичка карактеристика

Дитирамбска и "грађанска" поезија и њен језик

Народност језика преведених комедија

Природно-научни и моралистички текстови и њихове језичке особине

Књижевнојезичка делатност Доситеја Обрадовића

Језички систем делâ Јована Рајића

Конкуренција, супротстављеност и нестабилност норми крајем XVIII века. Настанак „средњег“ језика

Метод језичке карактеристике текста проф. А. Младеновића

Ширење сфере функционисања народног језика

Књижевни језик код Срба почетком XIX века (до 1825. г.)

Конкуренција језичких норми и књижевних праваца почетком XIX века

Видаковићева дела

Учвршћење позиције народног језика у драматургији (Ј. Вујић)

Језик позног класицизма. Оде Л. Мушицког

Народни језик као стил поетског говора почетком XIX века

Рани период делатности Вука Караџића

Вук и српски књижевни језик

Однос старог српског књишког (писаног) језика према старом словенском језику (у вези с развојем жанрова у старој српској књижевности)

Конкуренција и коегзистенција норми у књижевном језику XVIII века код Срба

Културно-историјске и књижевно-историјске претпоставке формирања националних књижевних језика (на материјалу српскохрватског, бугарског и словеначког језика)

Етничка и културна самосвест Срба у вези с развојем писмености (књижевности) и књижевног језика од XII до XIV века

Уз питање о историографском стилу српског ("славеносрпског") књижевног језика (Сава Владиславић – Јован Рајић – Милован Видаковић)

Нека размишљања о словенским књижевним језицима, књижевнојезичким ситуацијама и концепцијама

Како су Срби називали свој књижевни језик у XVIII и почетком XIX века?

Скраћенице

Напомена редактора