Съюзната контролна комисия в България (ноември 1944 - декември 1947 г.). Документи. София, 2018.

Съюзната контролна комисия в България (ноември 1944 - декември 1947 г.). Документи. София: Проф. Марин Дринов, 2018.

Съюзната контролна комисия в България

След подписването на Съглашението за примирие със СССР, Великобритания и САЩ (28 октомври 1944 г.) България е изправена пред ново изпитание - изпълнението на много тежките условия на Съглашението, което се регулира и следи от Съюзната контролна комисия, работеща под председателството на Съюзното (Съветското) главнокомандване с участието на представители на Великобритания и САЩ. Вторият том на документалния сборник „Великите сили и България', озаглавен „Съюзната контролна комисия в България (ноември 1944 - декември 1947 г.)“, е оформен в две части. В първата част за пръв път се обнародват протоколи, предимно стенографски, от заседанията на СКК; протоколи от заседанията на пълномощниците в областите на страната и на военноморските и речните бази, конто дават представа за провежданата от съветското ръководство на СКК работа в страната. Представена е структурата на съветската част на СКК, документи, засягащи организационния живот в СКК, възникващи административни проблеми, както и отношенията между представителството на СССР като ръководител на Контролната комисия и представителствата на Великобритания и САЩ. Публикуват се доклади и отчети на групата на политсъветника при съветското ръководство на СКК. Представени са позицията и действията на съветското ръководство в СКК, на представителствата на Великобритания и на САЩ по отношение на действията на опозицията в страната, особено по време на изборите за Обикновено народно събрание (1945) и за Велико народно събрание (1946), когато опозиционното движение достига върха в своето развитие. В сборника са включени документи, разкриващи взаимоотношенията между СКК, правителството на Отечествения фронт и създаденото в структурите на Министерството на външните работи и на изповеданията Комисарство по изпълнение на Съглашението за примирив като институция, която непосредствено се занимава с изпълнение на Съглашението. Разкрити са структура с които или чрез които действа Комисарството, за да изпълни условията на примирието.
Публикуваните в сборника документи са от руските (АВП РФ, РГАСПИ, АП) и българските (ЦДА - фондове на АМВнР и АМВР) архиви.
 

Във втората част от втория том на документалния сборник „Съюзната контролна комисия в България (ноември 1944 - декември 1947 г.)“ са обнародвани документи, отразяващи изпълнението на условията за примирието; документи за наложените от Съглашението за примирие промени в българските въоръжени сили след прекратяването на военните действия срещу Германия (доклади на съветски и български военни ръководители, отчети на Военния отдел на СКК и др.); документи за установяването на контрол и цензура от страна на Съюзното (Съветското) главнокомандване върху издаването, внасянето и разпространяването в България на периодична и непериодична литература, радиоразпръскването в страната, работата на радиостанциите, пощата, телеграфа и телефона, върху репертоара на театрите и прожектирането на филми. Публикувани са също материали, свързани с работата на Комисарството по изпълнение на Съглашението за примирие по задържането и разоръжаването на останалите в България лица от германските въоръжени сили и тяхното предаване в качеството на военнопленници на Съветското командване в България, а също и за освобождаването на всички съюзни военнопленници и интернирани и репатрирането им в родината, както и документи за действията на Комисарството по връщането на собствеността на Обединените нации и на техните граждани в България, за издирването и предаването на Съветското командване като трофеи на имущества на Германия и на нейния сателит Унгария. Представена е позицията на България и на СССР относно прехвърлянето на тези имоти за собственост на Съветския съюз. Включени са и документи, конто хвърлят светлина върху често обсъждания сред българската общественост въпрос за материалното осигуряване на намиращите се в България от септември 1944 до 15 декември 1947 г. съветски военни части и за издръжката на СКК. Публикувани са и документи, свидетелстващи за позицията на съветската правителствена делегация по време на подготовката и провеждането на Парижката мирна конференция, както и за СКК като съветник на българската правителствена делегация и посредник между съветската и българската делегация на Мирната конференция. Интерес лредставлява и поместеният в сборника Отчет на ръководството на СКК за дейността на Комисията.
Публикуваните документи ще позволят на читателя да надникне „зад кулисите" на дейността на СКК, да разбере целите и мотивите на взиманите решения, да получи известна представа за лицата, действали на политическата сцена в този труден за България период.

ISBN 978-954-322-919-2 (първа част)

ISBN 978-954-322-940-6 (втора част)