Sozina J.A. Slovenski roman zadnje tretjine 20. stoletja kot raziskovanje človeka in njegove »arene življenja«. М., 2024

Sozina J.A. Slovenski roman zadnje tretjine 20. stoletja kot raziskovanje človeka in njegove »arene življenja« [slovenski prevod]. Moskva: Inštitut za slovanske študije RAZ. 256 str.

V knjigi so obravnavani številni slovenski romani zadnje tretjine 20. stoletja, opredeljeni so najbolj razširjeni tipi literarnih junakov, narava različnih razmerij med avtorjem in literarnim junakom ter primerjava njunega dojemanja sveta z realno stvarnostjo. Raziskava omogoča vpogled v sodobni literarni proces, ki je ena od najpomembnejših sestavin družbenega razvoja in hkrati indikator sprememb, ki se v družbi odvijajo. Z upoštevanjem socialno-psiholoških lastnosti nacionalne miselnosti so lahko izkušnje slovanskih in evropskih »manjših« narodov zelo koristne za spreminjajočo se večnacionalno Rusijo.

ISBN 978-5-7576-0491-6

DOI 10.31168/7576-0491-6

Prevod ruskega izvirnika: Созина, Ю. А. Словенский роман последней трети ХХ века как исследование человека и его «арены жизни». ― Москва: Институт славяноведения РАН, 2018. ― 288 с.
Prevod je nastal s podporo Prevajalskega inštituta (Moskva), 
Odgovorna urednica: Ljudmila N. Budagova
Recenzenti: Mariana L. Beršadska, Krištof Jacek Kozak, Nadežda N. Starikova
Prevajalec: Miha Kragelj

Kazalo

1. poglavje Raziskovalni pristop: problematika »življenjskega« gradiva 
2. poglavje O vprašanju razvoja slovenskega romana zadnje tretjine 20. stoletja (v evropskem literarnozgodovinskem kontekstu) 
3. poglavje Marioneta: žrtev, brezčuten mehanizem ali ravnodušen avtomat? Najznačilnejši tipi literarnih junakov in idejno-umetniška vloga njihove podobe v slovenskem romanu v času pred osamosvojitvijo 
4. poglavje Slovenska avtobiografska proza o tragediji druge svetovne vojne: emocionalno-estetska refl eksija ali zgodovinsko pričevanje 
5. poglavje Avtor in literarni junak v slovenskem avtobiografskem romanu 
6. poglavje Poskus oddaljevanja slovenskega romana od ideologije na predvečer slovenske osamosvojitve 
7. poglavje Onkraj nacionalnega (devetdeseta leta) 
Zahvala 
Znanstvena bibliografi ja 
Kazalo obravnavanih leposlovnih del 
Imensko kazalo