Речник на книжовния български език на народна основа от XVII век (върху текст на Тихонравовия дамаскин). София, 2012.

Речник на книжовния български език на народна основа от XVII век (върху текст на Тихонравовия дамаскин). [София]: Издателство Валентин Траянов, [2012]. 1144 с.

alt

Редакционна коллегия: внс. д.ф.н. Евгения Дьомина (главен редактор и ръководител на проекта, автор на предисловието и увода), гл. ас. д-р Ваня Мичева (научен секретар), гл. ас. Солвейг Сеизова.

Авторски колектив: Роланда Блажева, внс, д.ф.н. Евгения Дьомина, снс, к.ф.н. Галина Клепикова, доц. Емилия Кочева, Розали Лилова, ас. Августа Манолева, гл. ас. д-р Ваня Мичева, Аделина Петкова, гл. ас. Солвейг Сеизова, проф. д.ф.н. Марияна Цибранска, Благой Шаламанов.

Рецензенти: гнс. д.ф.н. Григорий Венедиктов, проф. д-р Елка Мирчева, чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия Пернишка.

Издание имеет грифы: Българска академия на науките, Институт за български език Проф. Любомир Андрейчин; Руска академия на науките, Институт по славянознание.