Драгићевић Рајна. Граматика у огледалу семантике. Београд, 2020.

Драгићевић Рајна. Граматика у огледалу семантике. Београд: Чигоја штампа, 2020. – 236 с.

Драгићевић Рајна. Граматика у огледалу семантике. Београд, 2020.

Oва књига садржи већ објављена истраживања из области граматике, творбе речи и лексикологије српског језика, с краћим или дужим освртом на ситуацију у неким другим словенским језицима. Граматичка, творбена и лексичка организација српског језика посматра се у овој књизи из перспективе семантике.

Рецензенти: Проф. др Предраг Пипер, академик САНУ; Проф. др Даринка Гортан Премк; Проф. др Божо Ћорић.

ISBN 978-86-531-0596-9.

Садржај

Уводна реч

I. Граматика у огледалу семантике

О партикуларизаторима-садржавачима

О неким особеностима партикуларизатора-уобличивача

О начинским прилозима субјекатске квалификације

Запажања о лексичкој негацији глагола

Правописна решења нових речи у српским штампаним медијима

II. Творба речи у огледалу семантике

О ономатопејским именицама са суфиксима -ат, -ет, -от, -ут

Актуелна питања науке о творби речи (на материјалу радова Комисије за творбу речи Међународног славистичког комитета)

Статус деривационих односа у лексикологији

Семантичка анализа десупстантивних предлога у српском језику

Префиксација у србистици и славистици

Негативна маркираност придева на -ав у савременом српском језику с погледом на ситуацију у другим јужнословенским језицима

Семантичка деривација

III. Лексика у огледалу семантике

О могућим интерпретацијама семантичког односа придева грд и горд

О значењској подспецификованости на примеру лексеме основа

O значењу придева као услову и последици њихове лексичке спојивости

Нека запажања о придевској контекстуалној синонимији

Резиме

Summary

Библиографска белешка

Регистар имена