Česko-ruské vztahy v 19. a 20. století = Чешско-российские отношения в 19–20 веках

Česko-ruské vztahy v 19. a 20. století = Чешско-российские отношения в 19–20 веках / Red. J. Němeček a E. Voráček. Praha: Historický ústav, 2011. 440 s.

Zahájení konference Nové dokumenty k historii česko-ruských (sovětských) vztahů 28, listopadu 2006. Zprava: náměstek ministra zahraničních věcí Jaroslav Bašta, velvyslanec Ruské federace v České republice Alexej Leonidovič Fedotov, ředitelka Historického ústavu AV ČR Svatava Raková, předseda ruské části Česko-ruské komise historiků a archivářů Grigorij Nikolajevič Sevostjanov, předseda české části Česko-ruské komise historiků a archivářů Jan Němeček.
Předkládaný sborník je výsledkem několikaleté práce Česko-ruské komise historiků a archivářů, jejíž vědecký zájem se soustřeďuje především na neprozkoumané či zkreslené a falzifikované otázky novodobých a soudobých dějin. Sborník je rozdělen do tří tematických bloků – v prvním z nich jsou příspěvky ze zasedání „Česko-ruský dialog: 1945, 1968, 1989-1991“ (Moskva 2004), druhým tématem je zpřístupňování archivních dokumentů uložených jak v ruských, tak i v českých archivech (Praha HÚ 2006) a třetí publikované téma „Česko-ruské kulturní a vědecké vztahy na přelomu 19. a 20. atoletí“ řeší danou problematiku interdisciplinárně a komparativně za účasti historiků, politologů, literárních vědců i historiků dějin umění, jakož i dějin politického myšlení.

Книга имеет гриф: Česko-ruská komise historiků a archivářů = Российско-чешская комиссия историков и архивистов

Recenzenti: PhDr. Michal Pehr, PhD, Prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc.

Obsah / Содержание

Úvodní slovo / Вступительное слово

Úvodní slova čestných hostů konference v Praze / Вступительные слова почетных гостей конференции в Праге

Alexej Leonidovič Fedotov, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Ruské federace v České republice / Алексей Леонидович Федотов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Чешской Республике

Jaroslav Bašta, první náměstek ministra zahraničních věcí České republiky / Ярослав Башта, первый заместитель министра иностранных дел Чешской Республики

 

I. část / I раздел

Česko-ruský dialog: 1945, 1968, 1989-1991 (Moskva, 11. listopadu 2004) / Чешско-российский диалог: 1945, 1968, 1989-1991 (Москва, 11 ноября 2004 г.)


1945

Jan Němeček: Československo-sovětské vztahy na sklonku 2. světové války / Ян Немечек: Чехословацко-советские отношения под конец Второй мировой войны

Valentina Vladimirovna Marjina: SSSR a Československo v závěrečné etapě druhé světové války (problémy, úmluvy, rozpory) / Валентина Владимировна Марьина: СССР и Чехословакия на завер­шающем этапе Второй мировой войны (Проблемы, договоренности, противоречия)

Galina Pavlovna Muraško: К některým diskusním otázkám vysvětlení rozvoje ČSR po druhé světové válce (1944-1953) / Галина Павловна Мурашко: О некоторых дискуссионных вопросах в освещении развития ЧСР после Второй мировой войны (1944-1953)

 

1968

† Vladimir Konstantinovič Volkov: Instinkt sebezáchovy: sovětská partokracie a „Pražské jaro" 1968 / † Владимир Константинович Волков: Инстинкт самосохранения: советская партократия и «Пражская весна» 1968 года

Jitka Vondrová: Současný stav výzkumu "Pražského jara" / Йитка Вондрова: Современное состояние исследования «Пражской весны»

 

1989

Emil Voráček: Gorbačov a kolaps státního socialismu v Československu. Rok 1989 / Эмил  Ворачек: Горбачов и коллапс государственного социализма в Чехословакии. 1989 год

Ella Grigorjevna Zadorožnjuk: О otázce česko-slovenských vztahů / Элла Григорьевна Задорожнюк: К вопросу о чешско-словацких отношениях

Jelena Pavlovna Serapionova: Současná bohemistika v Rusku / Елена Павловна Серапионова: Современная богемистика в России

Natalija Vasilevna Korovicyna: Česká cesta rozvoje 1948-1989 / Наталья Васильевна Коровицына: Чешский путь развития 1948-1989 гг .

 

II. část / II раздел

II.1 Nové dokumenty k dějinám česko-ruských (sovětských) vztahů / II.1 Новые документы по истории чешско-российских (советских) отношений

Vladimir Petrovič Kozlov: Výsledky a perspektivy přípravy dokumentárních publikací v Rusku (1991-2009) / Владимир Петрович Козлов: Об итогах и перспективах подготовки в России документальных публикаций (1991-2009)

Naděžda Michajlovna Barinova: Publikační činnost Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace / Надежда Михайловна Баринова: О публикаторской деятельности Ми­нистерства иностранных дел Российской Федерации

Tatjana Fjodorovna Pavlova: Odtajňování archivních dokumentů v Ruské federaci v 1991-2006 / Татяна Федоровна Павлова: Рассекречивание архивных документов в Российской Федерации в 1991-2006 гг.

Informace: Úprava otázek spojených s archivními dokumenty zahraničního původu, které byly přemístěny do Ruska v důsledku druhé světové války (Rossarchiv) / Информация: Об урегулировании проблем, связанных с архивными доку­ментами иностранного происхождения, перемещенными в Россию в ре­зультате Второй мировой войны (Россархив)

Ivan Šťovíček: Rosika a sovětika v archivních fondech Edvarda Beneše a jeho spolupracovníků / Иван Штовичек: Россика и советика в архивных фондах Эдварда Бенеша и его сотрудников

Emil Voráček: KSČ a Kominterna 1929-1943. Edice dokumentů / Эмил Ворачек: КПЧ и Коминтерн 1929-1943. Сборник документов

Jitka Vondrova: Neznámé sovětské dokumenty k Pražskému jaru 1968 / Йитка Вондрова: Неизвестные советские документы по Пражской весне 1968 г.

Jaroslav Vaculík: Dokumenty k dějinám ruských Čechů uložené v Rusku a na Ukrajině / Ярослав Вацулик: Документы по истории русских Чехов, которые на­ходятся в России и Украине

 

II.1 Kulatý stůl: Kulturní, vědecké a společenské vztahy Čech a Ruska v druhé polovině 19. a počátku 20. století / II.1 Круглый стол: Культурные, научные и общественные связи Чехии и России второй половины XIX - начала XX веков

Martin Kučera: Mezi klasikou a avantgardou (dvě staletí ruských kulturních vlivů) / Мартин Кучера: Между классикой и авантгардом (два века русского культурного влияния)

Vratislav Doubek: Rakouské vystěhovalectví a česká politika. Shrnutí stavu bádání posledních let a úskalí tématu / Вратислав Доубек: Австрийская эмиграция и чешская политика. Итоги новейшего исследования и трудности темы

Radomír Vlček: Jaroslav Bidlo - k formování českého dějepisného diskursu o minulosti Ruska / Радомир Влчек: Ярослав Бидло - к формированию чешского истори­ческого дискурса о России

Eubica Harbuľová: Pavol Nikolajevič Miľukov a medzivojnové Českoslo­vensko / Лубица Харбулова: Павел Николаевич Милюков и междувоенная Чехо­словакия

Georgij Pavlovič Melnikov: Rusko v díle Alfonse Muchy / Георгий Павлович Мельников: Россия в творчестве Алфонса Мухи

Zoja Sergejevna Nenaševa: Myšlenka vzniku pravoslavného chrámu v Praze / Зоя Сергеевна Ненашева: Вокруг идеи возникновения православного храма в Праге

Anna Vladimirovna Denščikova: Jak Prahu vnímala ruská inteligence ve dvacátých letech 20. století / Анна Владимировна Деньщикова: Прага как ее воспринимала российская интеллигенция в 20 годах 20 века

Oldřich Richterek: К česko-ruským literárně-kulturním kontaktům na pře­lomu 19. a 20. století / Олдржих Рихтерек: К чешско-российским литерарно-культурным контактам на переломе 19 и 20 веков

Jiří Vacek: Čeští lékaři v Rusku a česko-ruské styky v oblasti lékařských věd v druhé polovině 19. a na počátku 20. století / Иржи Вацек: Чешские врачи в России и чешско-российские связи в области медицинских наук во второй половине 19 и начала 20 века

Jiří Jindra: Velcí chemici - Mendělejev a Brauner / Иржи Яиндра: Знаменательные химики - Менделеев и Браунер

Jaroslav Bouček: Válečný deník českého historika ruské revoluce (Jan Slavík) / Ярослав Боучек: Военный дневник чешского историка российской революции (Ян Славик)

 

III. část / III раздел

Dokumenty / Документы

Protokol zasedání česko-ruské komise historiků a archivářů, 12. listopadu 2004 / Протокол заседания российско-чешской комиссии историков и архивистов, 12 ноября 2004 г.

Protokol zasedání česko-ruské komise historiků a archivářů, 30. listopadu 2006 / Протокол заседания российско-чешской комиссии историков и архивистов, 30 ноября 2006 г.