Budagova L.N. Z mého života s českou literaturou: výbor z česky publikovaných prací. Sobotka, 2021

Budagova L. N. Z mého života s českou literaturou: výbor z česky publikovaných prací / Ludmila Budagovová. - Vydání první. - Sobotka: Šrámkova Sobotka, z.s., 2021. - 227 stran

Людмилы Норайровны Будаговой

Публикация русской богемистки Людмилы Норайровны Будаговой (род. в 1932 г.) «О моей жизни с чешской литературой» (Избранное из опубликованных на чешском языке работ) включает в себя двадцать статей, написанных во время многолетней работы в Институте славяноведения Российской Академии наук в Москве. Введение к книге состоит из не публиковавшихся воспоминаний 2012 г. В другой раздел вошли восемь статей (1975–2015 гг.), посвященных в основном чешской литературе первой половины XX века («Чешская поэзия в России. /Отбор, переводы, влияния, перспективы/»; «Некоторые парадоксы отношений между поэзией чешского декаданса и авангарда»; «Чешский поэтизм в европейском контексте»; «Карел Гинек Маха и чешский сюрреализм»; «Пани чешской авангардной поэзии. /Вожена Немцова в восприятии Незвала, Сейферта, Галаса/»; «Сражающееся искусство. /О чешской и словацкой поэзии антифашистского сопротивления/»; «Новые подходы российской богемистики к изучению чешской литературы периода Второй мировой войны»; «Тенденции авангарда – поэтизма и сюрреализма – в чешской послевоенной поэзии»). Третий раздел состоит из одиннадцати публикаций (1973–2020 гг.), посвященных чешским писателям и литературоведам XX в. («Гашек смеется. /К столетию со дня рождения всемирно известного классика сатиры и юмора Ярослава Гашека/»; «Слово о Витезславе Незвале»; «Незвал во множественном числе»»; «Поэтический профиль Вилема Завады»; «Вилем Завада в Советском Союзе»; «Я связан со всеми как воздух и свет» /«Встречи с Вилемом Завадой»/; «О творчестве Мирослава Флориана»; «Горсть воспоминаний о профессоре Феликсе Водичке»; «К юбилею режиссера Иржи Граше»; «Дорогой пан Алеш! /Поздравление Алешу Феттерсу/»; «К юбилею профессора Ярославы Яначковой»). В заключении книги освещены биография и дан библиографический обзор работ Людмилы Будаговой, изданных на чешском, а также чешские отклики на них. Помимо этого книга снабжена статьей От издателя, Именным указателем и фотоматериалами. Послесловие написано Дагмар Блюмловой. В качестве целостного сборника отредактированные автором тексты издаются впервые.

ISBN 978-80-270-9769-2

 

Obsah

I.

Můj život s českou literaturou

II.

Česká poezie v Rusku (Výběr, překlady, vlivy, perspektivy)

Některé paradoxy vztahů mezi českou dekadentní a avantgardní poezií

Český poetismus v evropském kontextu

Karel Hynek Mácha a český surrealismus

Paní české avantgardní poezie (Božena Němcová v Nezvalově, Seifertově a Halasově reflexi)

Bojující umění (O české a slovenské poezii antifašistického odboje)

Nové přístupy ruské bohemistiky k bádání o české literatuře období druhé světové války

Tendence avantgardy - poetismu a surrealismu - v české poválečné poezii

III.

Hašek se směje (K stému výročí narození klasika světového humoru Jaroslava Haška)

Slovo o Vítězslavu Nezvalovi

Nezval v množném čísle

Básnický profil Viléma Závady

Vilém Závada v Sovětském svazu

"Jsem spojen se všemi jak světlo a vzduch." (Setkání s Vilémem Závadou)

O tvorbě Miroslava Floriana

Hrst vzpomínek na profesora Felixe Vodičku

K významnému jubileu režiséra Jiřího Hrašeho

Vážený a milý pane Aleši (Blahopřání Aleši Fettersovi)

K výročí paní profesorky Jaroslavy Janáčkové

IV.

Zahrada básníků Ludmily Norajrovny (Dagmar Blümlová)

Životopisný přehled Ludmily N. Budagovové

Bibliografie prací Ludmily Budagovové vydaných česky

Literatura v českém jazyce o Ludmile Budagovové a jejích pracích

Ediční poznámka (Marie Sekerová a Jan Bílek)

Obrazová příloha

Rejstřík

Resumé (Barbora LeBlanc, Ludmila N. Budagovová)