Akademie nauk. Uniwersytety. Organizacje nauki: Polsko-rośyjskie relacje w sferze nauki XVIII–XX w

Akademie nauk. Uniwersytety. Organizacje nauki: Polsko-rośyjskie relacje w sferze nauki XVIII–XX w = Академии наук. Университеты. Научные учреждения: Польско-российские отношения в сфере науки XVIII–XX вв. / Red. L. Zasztowt. Warszawa, 2013. 756 s.

Издание вышло под следующими грифами: Польская академия наук (Polska akademia nauk); Комиссия историков Польши и России (Komisja historyków Polski i Rosji); Институт истории науки им. Людвика и Александра Биркенмайеров (Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów); Гуманитарная академия им. Александра Гейштора (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora).

Содержание

Leszek Zasztowt. Wstęp
Лешек Заштовт. Введение

Анна Л. Хорошкевич. «Лица необщим выраженьем», или Пять ипостасей Я. Н. Щапова
Anna Choroszkiewicz. «Лица необщим выраженьем», czyli pięć hipostaz Jarosława Nikołajewicza Szczapowa

 

Badania
Исследования

Andrzej Walicki. Myśliciele polscy i rosyjscy. W kręgu wspólnych fascynacji. Z perspektywy historyka idei
Анджей Валицкий. Польские и российские мыслители в кругу общих интеллектуальных устремлений: взгляд историка общественной мысли

Николай А. Макаров. Славянская археология в России на современном этапе (основные направления и главные исследовательские проблемы)
Nikołaj Makarow. Słowiańska archeologia w Rosji na współczesnym etapie (podstawowe kierunki i główne problemy badawcze)

Борис H. Флоря. Изучение русско-польских отношений XVI–XVII веков в русской историографии второй половины XX – начала XXI века
Borys Floria. Stan badań w zakresie relacji rosyjsko-polskich XVI–XVII wieku w rosyjskiej historiografii drugiej połowy XX i początku XXI wieku

Roman Duda. Matematycy polscy i polskiego pochodzenia w Rosji carskiej i Związku Sowieckim – ludzie i losy
Роман Дуда. Польские математики и математики с польскими корнями в царской России и Советском Союзе: люди и судьбы

Светлана М. Фалькович. О формах научного сотрудничества историков-полонистов России с польскими учеными (вторая половина XIX – начало XX вв.)
Świetlana Falkowicz. Formy współpracy naukowej między rosyjskimi badaczami historii Polski i polskimi naukowcami (druga połowa XIX – początek XX w.)

Борис В. Носов. Сотрудничество российских и польских историков в 1940–1950-е годы (в свете документов Архива Российской академии наук)

Николай И. Бухарин. Российско-польское научное сотрудничество (1992–2011) гг.

Инесса С. Яжборовская. Совместное исследование сложных проблем советско- и российско-польских отношений на рубеже XX и XXI веков

Jan Szumski. Kulisy tworzenia nowej marksistowskiej "Historii Polski" w latach 1950–1958

Dorota Zamojska. Rola uczelni rosyjskich w kształtowaniu kadry profesorskiej akademickiech szkół państwowych w II Rzeczypospolitej

Mariusz Kulik. Akademicki system kształcenia armii rosyjskiej na przełomie XIX i XX stulecia

Barbara Jędrychowska. Między lojalnością a przyzwoitością. Administracija szkolna pod zarządem Imperatorskiego Uniwersytetu Wileńskiego (Swisłocz 1824–1825)

 

Ludzie
Деятели науки

Wiktoria i René Śliwowscy. Polscy zesłańcy pierwszej połowy XIX wieku jako krzewiciele oświaty na Syberii Wschodniej. Julian Sabiński i jego dziennik
Виктория Сливовская, Рене Сливовский. Польские ссыльные в первой половине XIX в. – распространители просвещения в Восточной Сибири. Дневник Юлиана Сабиньского

Leszek Zasztowt. Profesor Juliusz Bardach w Komisji Historyków Polskiej i Rosyjskiej Akademii Nauk. W kontekście jego twórczości i zainteresowań badawczych
Лешек Заштовт. Профессор Юлиуш Бардах в Комиссии историков Польской и Российской академий наук (в контексте его творчества и научных интересов)

Andrzej Nowak. Dymitr Fiłosofow: dyskusja z polską "mickiewiczologią" – czy polskim kompleksem?
Анджей Новак. Дмитрий Философов: дискуссия с польской «мицкевичелогией» или польским комплексом?

Józef Miąso. Generał Alfons Fortunat Szaniawski (1837–1905) – fundator "wolnego uniwersytetu" w Moskwie. Przyczynek do biografii mecenasa rosyjskiej nauki i edukacji
Юзеф Мёнсо. Генерал Альфонс Леонович Шанявский (1837–1905) – основатель «свободного университета» в Москве. Штрихи к биографии мецената российской науки и образования

Jerzy Supady. Zasługi Juliana Talko-Hryncewicza dla nauki rosyjskiej
Ежи Супады. Заслуги Юлиана Талько-Грынцевича для российской науки

Zbigniew Tucholski. Wkład polskich konstruktorów w rozwój rosyjskiej szkoły budowy taboru kolejowego na przełomie XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem ośrodka petersburskiego
Збигнев Тухольский. Вклад польских инженерно-технических кадров в развитие железнодорожного транспорта в России на рубеже XIX и XX вв. на примере петербургского центра

Stanisław Wiech. Miejsce polskich pedagogów w guberniach zabranych w pierwszej połowie XIX w. na przykładzie Aleksandra Mickiewicza (1801–1871)
Станислав Вех. Судьбы польских педагогов в Западном крае в первой половине XIX века на примере Александра Мицкевича (1801–1871)

Eugeniusz Niebelski. Teodor Opęchowski (1853–1914) – lekarz, uczony, profesor uniwersytetów w Dorpacie i Charkowie
Евгениуш Небельский. Фёдор Мечиславович Опеньховский (1853–1914) – врач, ученый, профессор Дерптского и Харьковского университетов

Artur Markowski. Szymon An-ski – na pograniczu dwóch światów
Артур Марковский: Семен Акимович Ан-ский – меж двух миров

 

Instytucje
Научные учреждения

Kalina Bartnicka. Polskie i rosyjskie uniwersytety na przełomie XVIII i XIX w. na tle europejskim
Калина Бартницкая. Польские и российские университеты на рубеже XVIII и XIX вв. на европейском фоне

Людмила П. Марней. Специальное и профессионально-техническое образование в России и Царстве Польском в первой половине XIX в.
Ludmiła Marniej. Szkolnictwo specjalne i techniczno-zawodowe w Rosji i w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX w.

Ольга С. Каштанова. Высшая и средняя школа в Королевстве Польском при Александре I глазами царской администрации
Olga Kasztanowa. Wyższa i średnia szkoła w Królestwie Polskim za panowania Aleksandra I w oczach carskiej administracji

Zbigniew Wójcik. Udział przyrodników polskich w pracach Cesarskiego Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego
Збигнев Вуйчик. Участие польских естествоведов в работах Императорского Русского географического общества

Maria Magdalena Blomberg. Kontakty polskich badaczy z Cesarskim Rosyjskim Towarzystwem Geograficznym w zakresie archeologii (XIX – początek XX wieku)
Мария Магдалена Бломберг. Связи польских ученых с Императорским Русским географическим обществом в области археологии в XIX – начале XX в.

Леонид Е. Горизонтов. Московское общество сельского хозяйства на рубеже 50–60-х гг. XIX в.: путь к гражданскому неповиновению
Leonid Gorizontow. Moskiewskie Towarzystwo Rolnicze na przełomie lat 50. i 60. XIX w.: droga ku nieposłuszeństwu obywatelskiemu

Борис H. Харлашов. Псковское археологическое общество – 130 лет на страже интересов науки
Borys Charłaszow. Pskowskie Towarzystwo Archeologiczne w stu trzydziestolecie jego działalności naukowej

Joanna Schiller-Walicka. Uniwersytet Warszawski w systemie uniwersytetów rosyjskich
Йоанна Шиллер-Валицкая. Варшавский университет в системе российских университетов

Hanna Bazhenova. Cesarski Uniwersytet Warszawski w polskiej i rosyjskiej tradycji historycznej oraz w opiniach współczesnej historiografii
Ханна Баженова. Императорский Варшавский университет в польской и российской исторической традиции и в современной историографии

Franciszek Nowiński. Polacy w Uniwersytecie Petersburskim przed powstaniem styczniowym
Франчишек Новиньский. Поляки в Петербургском университете накануне восстания 1863 года

Jan Trynkowski. Paradisus animae – czy Sicz dorpacka? Uniwersytet w Dorpacie (Tartu) we wspomnieniach polskich studentów
Ян Трынковский. Paradisus animae – или Дерптская Сечь? Дерптский (Тартуский) университет в воспоминаниях польских студентов

Artur Kijas. Polscy uczeni z Rosji na Uniwersytecie Poznańskim w okresie międzywojnia
Артур Кияс. Польские ученые из России в Познаньском университете в межвоенный период

Janina Wołczuk. Wykładowcy radzieccy w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (1967–1976)
Янина Волчук. Советские преподаватели в Институте славянской филологии Вроцлавского университета (1967–1976)

Виктор Н. Захаров. Из опыта сотрудничества педагогических вузов России и Польши на рубеже 1980-1990-х годов (Московский областной педагогический институт им. Н. К. Крупской и Высшая педагогическая школа в Ольштыне)
Wiktor Zacharów. Współpraca wyższych uczelni pedagogicznych Rosji i Polski na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku (Moskiewski Obwodowy Instytut Pedagogiczny im. Nadieżdy Krupskiej i Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie)

Jan Sobczak. Z pobytu na kontrakcie naukowym w Instytucie Słowianoznawstwa i Bałkan i styki Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie (1990–1992)
Ян Собчак. Из истории пребывания по научному контракту в Институте Славяноведения и Балканистики Российской академии наук (1990–1992)

Mariusz Wołos. Stały Przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk przy Rosyjskiej Akademii Nauki i Stacja PAN w Moskwie. Organizacja, struktura i działalność w latach 1995–2012
Мариуш Волос. Постоянный представитель Польской академии наук при Российской академии наук в Москве. Организационная структура и деятельность в 1995–2012 гг.

 

Leszek Zasztowt. Posłowie
Лешек Заштовт. Заключение

 

Indeks nazwisk
Именной указатель

О autorach
О авторах