Календарь

в п в с ч п с
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Jazykové, literárne a etnické súvislosti kresťanskej kultúry. Языковые, литературные и этнические связи христианской культуры

Международная конференция
Братислава
24—26 ноября 2010 г.

V rámci Roka kresťanskej kultúry 2010 na Slovensku

Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 814 04 Bratislava

Программа

 

Streda 24. novembra 2010

9:30

Pozdravy a úvodné príhovory

 

10:00 – 12:30

Zuzana PROFANTOVÁ (ÚEt SAV): Sakrálne a profánne v každodennej kultúre

Елена Семёновна УЗЕНЁВА (ИСл РАН): Сакральное и профанное в традиционной культуре Закарпатья (по материалам экспедиции 2010 г.)

Фёдор Борисович УСПЕНСКИЙ (ИСл РАН): Неканоническое поведение святых в агиографических источниках

Katarína ŽEŇUCHOVÁ (SÚJS SAV): Tradičné a netradičné podoby zbožnosti v ľudovej próze

 

13:00 – 14:00 Obed

 

14:00 – 16:00

Andrej ŠKOVIERA (SÚJS SAV): Византийская традиция на территории Словакии и ее кирилло-мефодиевское происхождение

Ján DORUĽA (SÚJS SAV): Slovenčina a bibličtina v evanjelickej cirkvi na Slovensku

Erika BRTÁŇOVÁ (ÚSlovL SAV): Každodenná zbožnosť v literárnom spracovaní evanjelikov v 18. storočí

Ladislav KAČIC (SÚJS SAV): Vernakulárne jazyky v činnosti niektorých reholí na Slovensku (františkáni, jezuiti, piaristi)

 

16:00 – 16:30 Prestávka

 

17:00 – 19:00

Viera GAŠPARÍKOVÁ (ÚEt SAV): Kresťanské motívy v legendárnych rozprávaniach

Hana HLÔŠKOVÁ (FF UK, ÚEt SAV): Vedecké dielo P. G. Bogatyriova z pohľadu dejín folkloristiky na Slovensku

Viktória ĽAŠUKOVÁ (FF PU): Religiózne prvky v rozprávkarskej tradícii Bielorusov a Slovákov

Ivana DŽUNDOVÁ (FF PU): „Kresťanské“ v bieloruskej literatúre

 

Štvrtok 25.novembra 2010

 

9:00 – 10:30

Марина Михайловна ВАЛЕНЦОВА (ИСл РАН): Элементы магического поведения в повседневной жизни

Александр Викторович ГУРА (ИСл РАН): Христианский и народный обряды бракосочетания: венчание и посад

Инна Анатольевна ШВЕД (Брестский государственный университем им. А. С. Пушкина): Рай і пекла ў традыцыйных і сучасных фальклорных «біблейскіх» наратывах (на беларускім матэрыяле)

Tatiana BUŽEKOVÁ (ÚEt SAV): Magická sila slov v ľudových predstavách

 

10:30 – 11:00 Prestávka

 

11:00 – 12:30

Александр Владимирович МОРОЗОВ (Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси): Ценностные доминанты христианства в духовных стихах восточных славян

Hana URBANCOVÁ (ÚHV SAV): Tlačené predlohy duchovných piesní a ich recepcia v tradičnom speve

Zuzana BEŇUŠKOVÁ (FF UKF): Znakový systém konfesionálnych osobitostí ako súčasť každodennej kultúry (na príklade kresťanských konfesií slovenského, rusínsko-ukrajinského a maďarského pomedzia)

Svorad Zavarský (SÚJS SAV): Kempenského Nasledovanie Krista v slovanskom prostredí

 

13:00 – 14:00 Obed

 

14:00 – 15:30

Mária KUSÁ (FF UK): Existuje zásadný rozdiel v prekladaní vychádzajúci z rozličných nábožensky orientovaných priestorov.

Viera ŽEMBEROVÁ (FF PU): Umelecká literatúra a národná kultúra (literárnovedné a noetické súvislosti)

Людмила ШИРОКОВА (ИСл РАН): Принципы повествования в прозе В. Шикулы у В. Шукшина

 

16:00 – 17:30

Peter ŽEŇUCH (SÚJS SAV): Pramene byzantskej tradície na Slovensku (výstava)
Výstavu organizuje Slovenský komitét slavistov v spolupráci so Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV, Ministerstvom kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky, Národným osvetovým centrom a Gréckokatolíckou cirkvou na Slovensku v rámci Roka kresťanskej kultúry.

Юрий Андреевич ЛАБЫНЦЕВ (ИСл РАН): Марие-Повчанский русскоязычный евхографический цикл

Лариса Леонидовна ЩАВИНСКАЯ (ИСл РАН): Библиотека Мукачевского монастыря в середине XIX столетия

Элла ЗАДОРОЖНЮК (ИСл РАН): Революции с определениями: поступь истории и динамика нарративов

 

Piatok 26. novembra 2010

9:00 – 10:30

Даниела КОНСТАНТИНОВА (Филологически факултет на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”): Odraz kresťanstva a kresťanských noriem v bulharskej a slovenskej frazeológii

Mária KOŠKOVÁ (SÚJS SAV): Sémantické aspekty pojmu „svätý“ a jeho lexikografická interpretácia

Alexander BIALECKI (University of Oslo): Sedembolestná and the Nation: Constructing a Slovak National History in the Homilies of a Religious Holiday

Angela ŠKOVIEROVÁ (SÚJS SAV): Mariánska úcta na Slovensku a jej odraz v kazateľskej tvorbe D. Mokoša

 

10:30 – 11:00 Prestávka

 

11:00 – 12:30

Peter MULÍK (Matica slovenská): Kresťanský pôvod pomenovania dní v týždni u Slovanov a ich proveniencia

Gabriela BENKOVÁ (FF Masarykovej univerzity v Brne): Konfesionálna rozštiepenosť v období slovenského národného obrodenia

Štefan LIPTÁK (SÚJS SAV): Odraz náboženského života ľudu v slovnej zásobe východnej slovenčiny

 

13:00 – 14:00 Obed a ukončenie konferencie

 

Ср. информацию о данной конференции на сайте SÚJS SAV